Medezeggenschapsraad

Geen kind is hetzelfde

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, zo ook de Ruif. De MR bestaat uit zowel ouders als personeelsleden. Via de MR hebben de ouders en personeelsleden inspraak in wat er op school gebeurt. Een belangrijke taak van de MR is het waken over de kwaliteit van het onderwijs. De MR overlegt met de directie van de Ruif en vóórdat er plannen worden uitgevoerd is de directie verplicht om goedkeuring of advies te vragen aan de MR.


De Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Ruif bestaat uit de volgende leden:

 

Oudergeleding:

Susan van Oostrom (voorzitter)
Lisette Bogers-Dekker (tevens lid GMR)
Anke den Ridder


 

Personeelsgeleding:

Anneke de Wit-van Vliet (penningmeester)
Renee Janssens (secretaris)
Jeroen van Raamsdonk (tevens lid GMR)